Używamy własnych i zewnętrznych plików cookie w celu uzyskiwania danych statystycznych dotyczących nawigacji naszych użytkowników i ulepszania naszych usług. Jeśli akceptujesz lub kontynuujesz przeglądanie, uznamy, że akceptujesz jego użycie. Możesz zmienić konfigurację lub uzyskać więcej informacji tutaj (link do polityki ciasteczek).

1. PRZEDMIOT. Celem niniejszych ogólnych warunków jest uregulowanie stosowania przez użytkowników korporacyjnej strony internetowej Asber Professional, która obecnie znajduje się pod adresem URL www.asberprofessional.[com] nie podważając faktu, że niektóre usługi lub treści znajdujące się na korporacyjnej stronie internetowej podlegają swoim własnym warunkom.

2. UWIERZYTELNIANIE. Asber Professional. może ustanowić różne systemy uwierzytelniania na korporacyjnej stronie internetowej w taki sposób, że uwierzytelnienie użytkowników następuje poprzez wcześniej wprowadzone dane lub poprzez identyfikatory oraz hasła. W przypadku, gdy Asber Professional. przeprowadzi uwierzytelnianie użytkownika za pomocą identyfikatorów oraz haseł zarówno identyfikator jak i hasło będą należeć wyłącznie do osoby, której zostały przydzielone. Użytkownik musi zachować, na swoją wyłączną odpowiedzialność, zarówno identyfikator jak i hasło w ścisłej oraz absolutnej poufności, biorąc odpowiedzialność za wszelkie szkody lub wszelkiego typu konsekwencje wynikające z naruszenia lub wyjawienia tajemnicy.

3. KORZYSTANIE Z INFORMACJI. Własność intelektualna informacji, danych, treści, baz danych, projektów, kodów źródłowych, struktury nawigacji oraz innych usług lub produktów telematycznych zintegrowanych w korporacyjnej stronie internetowej lub tych, do których Asber Professional umożliwia dostęp, jak również produkty pochodne oraz podręczniki użytkownika stanowią wyłączność własność Asber Professional., jego dostawców lub odpowiednich posiadaczy, stosownie do przypadku, zatem użytkownik zobowiązuje się do nienaruszania żadnych praw wynikających z własności przemysłowej lub intelektualnej, wyraźnie zakazuje się ich powielania całkowitego lub częściowego, odtwarzania publicznego, rozpowszechniania lub wszelkich form eksploatacji lub zastosowania inżynierii odwrotnej lub przetwarzania, z wyjątkiem wyraźnej pisemnej zgody Asber Professional. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania niniejszych informacji lub usług wyłącznie do własnego użytku oraz niewykorzystywania do celów komercyjnych, w sposób pośredni lub bezpośredni, usług, do których ma dostęp lub wyników uzyskanych w wyniku korzystania z korporacyjnej strony internetowej, chyba, że uzyskano wyraźną zgodę Asber Professional. Użytkownika zobowiązuje się do niestosowania udogodnień oraz możliwości korporacyjnej strony internetowej w celu realizacji lub sugerowania działań zabronionych przez prawo lub w celu przyciągnięcia użytkowników do innych konkurencyjnych usług. Tym samym, użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszych klauzul przez każdą osobę upoważnioną przez niego do korzystania z usługi. Ponadto, użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania ograniczeń stosowania każdej z usług oraz dostępu do innych sieci.

4. DZIAŁANIE KORPORACYJNEJ STRONY INTERNETOWEJ. Asber Professional. na korporacyjnej stronie internetowej może dokonywać zmian, które uzna za stosowne, może to obejmować dołączenie dodatkowych usług oraz treści do już istniejących lub jeżeli to konieczne, usunięcie ich. Asber Professional. może zmieniać korporacyjną stronę internetową, kiedy uzna to za właściwe oraz w każdym momencie może blokować dostęp do strony wszystkim lub części użytkowników w celu przeprowadzenia modyfikacji lub niezbędnych napraw. W żadnym przypadku, Asber Professional nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie funkcjonowanie systemu, jeżeli wynika to z błędnej konfiguracji urządzeń użytkownika lub niedostatecznej zdolności do obsługi systemów informatycznych niezbędnych, aby móc korzystać z usługi. Asber Professional. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby aktualizować informacje oraz treści, które publikuje na korporacyjnej stronie internetowej, w przypadku, gdy użytkownik posiada informacje, że mogą istnieć nieścisłości w treści lub usługach wymienionych na korporacyjnej stronie internetowej, Asber Professional. przystąpi do ich poprawienia tak szybko, jak tylko zostanie o nich powiadomiony.

5. ETYKA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z INTERNETU ORAZ KORPORACYJNEJ SIECI INTERNETOWEJ. Asber Professional. w żadnym wypadku nie odpowiada za stosowanie korporacyjnej sieci internetowej przez użytkownika. Użytkownik powstrzyma się od jakichkolwiek zachowań odnoszących się do korzystania z korporacyjnej sieci internetowej lub udostępnionych mu środków, naruszających prawa własności intelektualnej lub przemysłowej Asber Professional. lub osób trzecich, raniących lub naruszających honor, prywatność osobistą lub rodzinną lub wizerunek osób trzecich lub niezgodnych z prawem lub naruszających moralność, bez żadnego uszczerbku dla Asber Professional. w odniesieniu do jakiegokolwiek roszczenia sądowego lub pozasądowego przeciwko firmie Asber Professional. w wyniku wyżej wymienionego zastosowania. Użytkownik powstrzyma się od wykonywania za pomocą dowolnych środków jakichkolwiek zniszczeń, zmian, pozbawienia cech użytkowych lub uszkodzeń danych, programów lub dokumentów elektronicznych należących do Asber Professional., jego dostawców lub osób trzecich, jak również wprowadzanie lub rozpowszechniania w sieci programów, wirusów, apletów lub dowolnego narzędzia fizycznego lub elektronicznego, które powoduje lub może powodować wszelkiego rodzaju zmiany w sieci, w systemie lub sprzęcie osób trzecich. Wyraźnie zakazuje się usuwania, modyfikowania wiadomości poczty elektronicznej innych użytkowników, wysyłania masowej poczty elektronicznej w celach handlowych lub reklamowych, jak również prowadzenia dowolnej działalności lub praktyki naruszającej zasady dobrego postępowania ogólnie akceptowane przez użytkowników internetu.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOSTĘP LUB WPROWADZENIE TREŚCI KRĄŻĄCYCH W INTERNECIE. Użytkownik wyraźnie zwalnia Asber Professional. z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z jakością, dokładnością, wiarygodnością, poprawnością lub moralnością danych, programów, informacji lub opinii, niezależnie od pochodzenia, krążących w jego sieci lub sieciach, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pomocą korporacyjnej strony internetowej, jak również w przypadku informacji wprowadzonych przez użytkownika do internetu przy użyciu sieci Asber Professional Użytkownik odpowiada, na swoją wyłączną odpowiedzialność, za konsekwencje, szkody lub działania wynikające z dostępu do treści oraz informacji jak również ich powielania lub rozpowszechniania. Asber Professional. nie ponosi odpowiedzialności za wykroczenia któregokolwiek z użytkowników naruszające prawa innego użytkownika Asber Professional. lub osób trzecich, w tym przepisów dotyczących praw autorskich, znaków towarowych, patentów, danych poufnych lub jakiegokolwiek innego prawa własności intelektualnej lub przemysłowej. Asber Professional. może anulować dostęp do korporacyjnej sieci internetowej użytkownikom, którzy nie spełniają warunków stosowania określonych w niniejszym dokumencie.

7. ZNAKI ROZPOZNAWCZE. Wszystkie znaki rozpoznawcze takie jak znaki handlowe, nazwy handlowe, itd., prezentowane na korporacyjnej stronie internetowej są chronione zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym znaków towarowych, w związku z tym użytkownicy nie mogą dokonywać żadnych reprodukcji, przekazywania, eksploatacji lub użytkowania niniejszych znaków, chyba, że posiadają uprzednią pisemną zgodę ich właściciela.

8. POUFNOŚĆ ORAZ OCHRONA DANYCH. Do celów niniejszej normatywy odnośnie ochrony danych osobowych TCP Asber Professional informuje użytkownika o istnieniu bazy danych zawierającej dane osobowe użytkowników, którzy wprowadzają swoje dane na korporacyjnej stronie internetowej, niniejsza baza danych została stworzona pod nadzorem Asber Professional. w celu realizacji zadań związanych z informowaniem, szkoleniem oraz promocję handlową. Tym samym, Asber Professional. informuje o możliwości skorzystania z prawa do dostępu, sprostowania, anulowania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zawartych we wspomnianej bazie danych wysyłając wiadomość na adres e-mail info@onneragroup.com. Asber Professional zobowiązuje się do obowiązku zachowania tajemnicy danych osobowych, ich przechowywania oraz podejmie niezbędne środki celem uniknięcia zmiany, utraty oraz przetwarzania lub nieautoryzowanego dostępu biorąc pod uwagę stan technologii.

9. PRZEKAZYWANIE DANYCH. Użytkownik wyraża jednoznaczną zgodę na przekazanie danych zawartych w zautomatyzowanej bazie danych do Asber Professional. oraz kanału dystrybutorów lub agentów, którzy, jeżeli to konieczne, współpracują z Asber Professional odnośnie zamówień na usługi. Celem niniejszej zgody posiadającej charakterze odwoływalny jest umożliwienie realizacji zadań związanych z informowaniem, zarządzaniem oraz promocją usług świadczonych przez Asber Professional. Tym samym, użytkownik wyraża zgodę na komunikacje z tymi operatorami, których interwencja jest konieczna do świadczenia usług. Każde inne użytkowanie danych osobowych będzie wymagać uprzedniej wyraźnej zgody użytkownika.

10. ROZSTRZYGANIE SPORÓW. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z zastosowania korporacyjnej strony internetowej lub aplikacji niniejszych ogólnych warunków lub ich interpretacji zostaną rozstrzygnięte zgodnie z hiszpańskim ustawodawstwem przez sądy oraz trybunały miasta Polsky, z zrzeczenie się przez strony własnej jurysdykcji, która je obejmuje.